Algemene voorwaarden

La Petite Provence
Viersprong 7
4223 MM Hoornaar
KVK nummer: 23069840
BTW nummer: NL001115425B69
www.lapetiteprovence.nl
info@lapetiteprovence.nl

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden) wordt verstaan onder: La Petite Provence: de gebruiker van de Voorwaarden; Consument: de wederpartij van La Petite Provence in wiens opdracht en/of voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen La Petite Provence en de Consument.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van La Petite Provence, met uitsluiting van eventueel door de Consument gehanteerde algemene voorwaarden.
2.2 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door La Petite Provence ingeschakeld personeel, ingeschakelde tussenpersonen of andere derden en op personeel, tussenpersonen of andere derden waarvan de Consument zich bedient.
2.3 Het vragen van een offerte, het doen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat La Petite Provence de Overeenkomst aan de Consument schriftelijk bevestigt.
3.2 La Petite Provence is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen/opdrachten nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 AANBIEDINGEN
4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4.2 La Petite Provence kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht La Petite Provence niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 PRIJZEN; BETALINGEN
5.1 De op de website van La Petite Provence vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
5.2 Betaling dient te geschieden vóór de levering. Bij gebreke van tijdige betaling is La Petite Provence gerechtigd de levering (en de daarmee verband houdende leveringen/overeenkomsten) op te schorten.

Artikel 6 LEVERING
6.1 Levering geschiedt vanaf het magazijn van La Petite Provence, tenzij anders overeengekomen. La Petite Provence is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van de vervoersovereenkomst met de vervoerder die door La Petite Provence is ingeschakeld. Alle levering geschied binnen 30 dagen en de klant heeft een herroepingsrecht 14 dagen.
Herroepingsrecht. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht 
6.2 Indien de Consument de levering weigert of nalatig is met de afnamen daarvan, worden de voor de Consument bestemde producten opgeslagen voor rekening en risico van de Consument totdat de Consument de verplichtingen voorvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen. De kosten verbonden aan de opslag komen volledig voor rekening van de Consument.
6.3 La Petite Provence levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De Consument dient zich desgewenst te legitimeren, ook bij aflevering van een bestelling via internet.

Artikel 7 GARANTIE
7.1 La Petite Provence staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering aan La Petite Provence te worden gemeld.
7.2 Indien een product een gebrek vertoont, zal La Petite Provence – naar haar keuze – zorgdragen voor vervanging van het geleverde product danwel zal de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Het eigendom van het door La Petite Provence geleverde product gaat eerst over op de Consument nadat de Consument volledig heeft voldaan aan al hetgeen de Consument uit hoofde van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan La Petite Provence is verschuldigd.
8.2 Het is de Consument niet toegestaan de door La Petite Provence geleverde producten te verkopen, door te leveren, te vervreemden, te bezwaren en/of te gebruiken zolang het eigendom op de Consument niet is overgegaan.

Artikel 9 RECLAMES
9.1 De Consument dient het product op het moment van levering of zo spoedig daarna te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dient de Consument binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan La Petite Provence te melden met retourzending van het gebrekkige product.

Artikel 10 BETALING
10.1 De door La Petite Provence te leveren producten dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders aangegeven. La Petite Provence levert de producten uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de betaling.
10.2 Voor zover geen vooruitbetaling plaatsvindt, dient de aan de Consument verzonden factuur van La Petite Provence te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de Consument na verloop van die termijn van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum dat de Consument in verzuim is, dient de Consument aan La Petite Provence de wettelijke handelsrente te betalen ex art. 7:119a BW met een minimum van één (1) procent per maand.
10.3 Bij gebreke van tijdige betaling zijn (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd van 15% berekend over de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en eventueel verschuldigde rente met een minimum van € 75 excl. BTW.
10.4 Betalingen in mindering op het aan La Petite Provence verschuldigde strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 VRIJWARING
11.1 De Consument vrijwaart La Petite Provence voor aanspraken van derden verband houdende met of ten gevolge van de levering van producten door La Petite Provence en/of door haar verstrekte adviezen.
11.2 Wordt La Petite Provence door derden aangesproken, dan is de Consument gehouden La Petite Provence zowel in- als buitenrechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Consument in dat geval mag worden verwacht. Neemt de Consument geen adequate maatregelen, dan is La Petite Provence gerechtigd daartoe zelf over te gaan. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Consument.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 De aansprakelijkheid van La Petite Provence voor door haar geleverde zaken is beperkt tot de hiervoor sub 7 genoemde garanties.
12.2 La Petite Provence is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen ondermeer gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.3 Indien La Petite Provence aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 OVERMACHT
13.1 In geval van overmacht is La Petite Provence gerechtigd – naar haar keuze – de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden door dit (schriftelijk) mee te delen aan de Consument, zonder dat La Petite Provence gehouden is tot enige vergoeding van schade.
13.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop La Petite Provence geen invloed kan uitoefenen maar waardoor La Petite Provence niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan werkstakingen bij derden.
13.3 La Petite Provence kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot een periode van maximaal twee (2) maanden. Na afloop van die termijn is La Petite Provence gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat La Petite Provence gehouden is tot enige vergoeding van schade.

Artikel 14 INTELECTUEEL EIGENDOM
14.1 De website van La Petite Provence met alle daarin/daarop voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid (alles in de ruimste zin bedoeld) zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van La Petite Provence vereist.
14.2 Voor zover La Petite Provence op haar internetsite verwijst naar andere sites, zijn die verwijzingen slechts informatief. La Petite Provence is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites.

Artikel 15 DIVERSE
15.1 Indien een bepaling van de Voorwaarden in strijd mocht zijn met de wettelijke voorschriften, zal uitsluitend de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze bepaling worden vervangen door een door La Petite Provence vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
15.2 La Petite Provence is gerechtigd haar Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Na publicatie van de (nieuwe) Voorwaarden zullen deze (nieuwe) Voorwaarden integraal van toepassing zijn.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op alle overeenkomsten van La Petite Provence is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2 Geschillen dienen te worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van La Petite Provence. La Petite Provence en de Consument zijn ten opzichte van elkaar gehouden eventuele geschillen te trachten in onderling overleg – eventueel onder begeleiding van een professionele mediator – op te lossen. Hoornaar, oktober 2021.